Garantieregeling Stichting GGTO

27 januari 2012

Artikel 1 – Doel garantieregeling
De Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Touroperators, hierna te noemen: de Stichting GGTO, heeft als doel garantie te bieden aan reizigers die een reisovereenkomst afsluiten met een van de aangesloten touroperators. De garantie houdt in dat het reeds betaalde deel van de reissom uitgekeerd wordt indien de aangesloten touroperator in financieel onvermogen komt en niet meer in staat is de geboekte reis tot uitvoering te brengen. Bovendien garandeert de Stichting GGTO dat de terugreis van de klant uitgevoerd zal worden, indien en voor zover de reisovereenkomst het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds bereikt is, indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorg dragen.

Artikel 2 – Reisovereenkomst
Onder de garantieregeling vallen uitsluitend op de Nederlandse markt aangeboden en afgesloten reisovereenkomsten die als touroperatorproducten kunnen worden aangemerkt, omdat ze uit minimaal twee elementen bestaan van vervoer, accommodatie en overige toeristische diensten, zoals een uitgewerkt programma en excursies. Overeenkomsten uitsluitend betreffende vervoer of accommodatie zijn uitgesloten. Het betreft daar bij uitsluitend reisovereenkomsten die rechtstreeks worden aangeboden door direct selling touroperators.

Artikel 3 – Voorwaarden voor uitkering
Uitkering zal uitsluitend plaatsvinden indien:

1. een deelnemende touroperator wegens financieel onvermogen niet kan presteren en de reisovereenkomst door de klant rechtstreeks met de touroperator is afgesloten;

2. een deelnemende touroperator wegens financieel onvermogen een schadevergoeding, waartoe bedoelde deelnemer zich schriftelijk aan de klant verplicht heeft, niet kan voldoen.

Artikel 4 – Beperkingen in uitkeringen
1. De in artikel 3 bedoelde uitkeringen zullen de betaalde reissom niet te boven gaan.

2. De uitkering bedraagt nooit meer dan € 10.000 per schadegeval

3. Van vergoeding zijn uitgesloten de betaalde verzekeringspremies en poliskosten, wijzigingskosten, kosten voor het verkrijgen van visa e.d.

4. Of een onderneming als gevolg van financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de klant niet heeft kunnen nakomen is uitsluitend ter beoordeling van de Stichting GGTO.

Artikel 5 – Rechthebbenden
In aanmerking voor uitkering komen de klanten die partij zijn bij een reisovereenkomst met een aangesloten touroperator en in het bezit zijn van een boekingsformulier respectievelijk factuur en de hierop betrekking hebbende betalingsbewijzen.

Artikel 6 – Melding van Consument
Tot uitkering kan uitsluitend worden overgegaan indien de consument zijn aanspraak op de Stichting GGTO bekend maakt binnen twee maanden nadat hij kennis heeft genomen van het feit dat de aangesloten touroperator zijn overeenkomst met hem als gevolg van financieel onvermogen niet kan nakomen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de klant
1. Voor de aanspraak op uitkering dient de klant zich in eerste instantie te wenden tot de touroperator.

2. Indien de touroperator niet meer in staat is aan deze aanspraak te voldoen dient de klant zich te melden bij de Stichting GGTO.

3. Voor het afhandelen van de aanspraak op uitkering heeft de stichting GGTO de volgende documenten van de klant nodig:
a. de boekingsovereenkomst
b. de factuur
c. de bewijzen van betaling van de factuur (bankafschriften)
d. de eventueel reeds in het bezit zijnde reisdocumenten, zoals vervoersbewijzen, tickets, vouchers e.d.

4. Indien een van de eerste drie documenten c.q. bewijzen ontbreekt kan de stichting GGTO niet tot uitkering overgaan.

5. De klant is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen die de Stichting GGTO geeft met betrekking tot de claim.

Artikel 8 – Vervangende reis
1. De Stichting GGTO behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen in plaats van terugbetaling van betaalde reissommen, in overleg met de consument, de reis op gelijkwaardige manier te laten uitvoeren door een andere bij de stichting GGTO aangesloten touroperator.

2. Tevens is de Stichting GGTO gerechtigd de klant de keus te laten tussen een terugbetaling van de reeds betaalde reissommen en het boeken van een vervangende reis, vervangend vervoer of vervangend verblijf, voor zover nodig met bijbetaling of terugbetaling wanneer de prijs van het vervangende product hoger of lager is dan de uitkering waarop de klant aanspraak heeft.

3. De klant kan nimmer van de Stichting GGTO verlangen dat zij een andere prestatie verricht dan het zorgdragen voor terugreis en/of het doen van een uitkering tot het bedrag van de door de klant betaalde reissommen of, indien de reis en/of het verblijf reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

Artikel 9 – Wijziging van Garantieregeling
1. De Stichting GGTO is gerechtigd deze garantieregeling in overleg met de raad van toezicht te wijzigen.

2. Bindend is de garantieregeling, die ten tijde van de boeking laatstelijk is vastgesteld.